dissabte, 5 de maig de 2012

El projecte de recerca de 4t

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

La realització del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i es pot distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o bé concentrada en un període determinat.
El projecte de recerca es por realitzar a raó d’una hora setmanal al llarg de tot el curs, de dues hores en un quadrimestre o de tres hores en un trimestre. També es pot concentrar en sis dies (35 hores ).